sky

고속도로선택
 • 선택
 • ** 기흥동탄,수원요금소 진입조절중 **
 • ** 죽전주유소 영업재개 12.19[금] 08시부터 **
 • 한남(423K)-서초(419K) / 4km정체
고속도로선택
 • 선택
 • 반포나들목 => 경부선종점 25km/h 1.94km
 • 서초나들목 => 반포나들목 21km/h 1.84km
 • 양재나들목 => 서초나들목 11km/h 2.53km
 • 달래내고개 => 양재나들목 14km/h 3.46km

원클릭 교통정보 출발지부터 목적지까지의 상세교통정보를 원클릭으로 검색할 수 있습니다.

고속도로선택
 •  
 •  

 • CCTV보기
 • CCTV보기
고속도로CCTV 국도CCTV

이용하시면서 궁금하시거나 불편하신점은 고객센터를 이용하세요. 1588-2504

 • 전국 교통상황
 • 이미지 맵
서울 인천 경기 강원 충북 충남 대전 경북 전북 대구 울산 광주 전남 경남 부산
 • 교통방송
 • ON-AIRTTS방송

play

 • play
 • stop
 • control
 • control
 • 12-19 17:18   ex-TV 교통방송(SBS)
 • 12-19 17:00   ex-TV 교통방송
 • 12-19 16:30   ex-TV 교통방송
 • 12-19 15:30   ex-TV 교통방송
 • 12-19 14:30   ex-TV 교통방송

road

gradation