sky

고속도로선택
 • 선택
 • ** 평일 버스전용차로제 시행중(한남-오산 07시-...
 • ** 죽전주유소 공사로 영업중단 10.16~12.20 휴...
 • 잠원(422K)-서초(418K) / 4km정체
 • 신갈분기점(394K)-수원... / 2km정체
고속도로선택
 • 선택
 • 양재나들목 => 서초나들목 21km/h 2.53km
 • 달래내고개 => 양재나들목 25km/h 3.46km
 • 오산나들목 => 동탄분기점 38km/h 3.97km
 • 신탄진휴게소 => 신탄진나들목 20km/h 1.01km

원클릭 교통정보 출발지부터 목적지까지의 상세교통정보를 원클릭으로 검색할 수 있습니다.

고속도로선택
 •  
 •  

 • CCTV보기
 • CCTV보기
고속도로CCTV 국도CCTV

이용하시면서 궁금하시거나 불편하신점은 고객센터를 이용하세요. 1588-2504

 • 전국 교통상황
 • 이미지 맵
서울 인천 경기 강원 충북 충남 대전 경북 전북 대구 울산 광주 전남 경남 부산
 • 교통방송
 • ON-AIRTTS방송

play

 • play
 • stop
 • control
 • control
 • 11-27 14:30   ex-TV 교통방송
 • 11-27 13:50   ex-TV 교통방송(YTN-DMB)
 • 11-27 13:00   ex-TV 교통방송
 • 11-27 12:00   ex-TV 교통방송
 • 11-27 11:00   ex-TV 교통방송

road

gradation